Privacy Beleid

Privacyverklaring


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (privacy beleid)

Vaemkes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Vandaar dit privacy beleid. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vaemkes@outlook.com
Vaemkes, gevestigd aan Kanaalboulevard 22, 6129 Urmond te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Vaemkes
Kanaalboulevard 22
6129 NA Urmond
Nederland
Het telefoonnummer wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
vaemkes@outlook.com
www.vaemkes.nl
Diana Limpens is de Functionaris Gegevensbescherming van Vaemkes. Zij is te bereiken
via vaemkes@outlook.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vaemkes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
vaemkes@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vaemkes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Vaemkes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Vaemkes volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
  producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Vaemkes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Vaemkes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Vaemkes) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vaemkes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7
jaar, zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn gaat in op het
moment dat je een bestelling doet, of op het moment dat je een account aanmaakt. Elke
keer dat je een nieuwe bestelling plaatst, gaat de termijn van 7 jaar opnieuw in.


Delen van persoonsgegevens met derden

Vaemkes deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Vaemkes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vaemkes
jouw persoonsgegevens aan andere derden. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende
organisaties/instanties:

 • Neostrada, wordpress en Woocommerce: om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Gegevens die je invult
  tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op
  de servers van onze verwerker. Neostrada zorgt voor een
  beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen
  om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo
  wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding
 • KNAB: onze bank voor het afhandelen van betalingen
 • Mollie payment: onze betalingsprovider voor het afhandelen van betalingen
 • De Belastingdienst: vanwege een wettelijke plicht
 • Google analytics: vanwege de inzage in onze website statistieken en vanwege het inzetten
  van gerichte advertentiecampagnes.
 • Mailchimps: vanwege het versturen van onze nieuwsbrief
 • Als je gebruikmaakt van WhatsApp om berichten te versturen, dan gelden de gebruikersvoorwaarden
  en het privacy beleid van WhatsApp. Hetzelfde geldt voor Instagram, Facebook en LinkedIn.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vaemkes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Vaemkes gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie:
Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen volgens privacy beleid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vaemkes en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vaemkes@outlook.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vaemkes wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vaemkes kan ten alle tijden dit privacy beleid aanpassen, indien wij dat noodzakelijk vinden.

Heb je nog verdere vragen over dit privacy beleid. Neem dan contact op zoals in het begin van dit document staat beschreven.

Opzoek naar de algemene voorwaarden? Klik dan hier.